Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Trà - Hiệp Đức - Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìmhuyen hiep duc
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Chi tiết tin

THÀNH QUẢ 20 NĂM VỚI CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC

Công tác cán bộ là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ của công tác cán bộ lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đây là lần đầu tiên, một nghị quyết lớn của Đảng được ban hành liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ mang tính chiến lược, lâu dài; là sự cụ thể hóa nhất việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII về “Sớm xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ mới”; là nghị quyết có sức sống lâu dài, trải qua hơn 04 nhiệm kỳ đại hội vẫn còn giữ nguyên giá trị.

Đối với huyện Hiệp Đức, một huyện miền núi thấp còn nhiều khó khăn, trong hơn 20 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển địa phương, đi đôi với việc phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, công tác xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức luôn là nhiệm vụ chính trị đặt lên hàng đầu. Trải qua 8 nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều chương trình, đề án để chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo, luôn quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Huyện ủy ban hành và chỉ đạo cấp ủy cơ sở ban hành Quy chế làm việc, Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.... Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều bám sát quy chế làm việc và các quy định, hướng dẫn để bàn bạc, quyết định. Đã có sự đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là chú trọng công tác phân công, phân cấp quản lý, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ, phân định rõ trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xem xét và quyết định các vấn đề liên quan; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ các bước trong quy trình công tác cán bộ; chỉ đạo các cơ quan tham mưu làm tốt việc văn bản hóa các nội dung, hồ sơ trình xin chủ trương, xin ý kiến về nhân sự trong các cuộc họp, hội nghị. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy, các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, các chức danh công chức cơ sở theo quy định.

Bên cạnh đó, cũng đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng thường xuyên phối hợp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cán bộ; đồng thời, làm tốt việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan tham mưu, các TCCS đảng và cán bộ, đảng viên. Định kỳ 05 năm, 10 năm, chỉ đạo cấp cơ sở tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp huyện, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và theo từng nhiệm kỳ.

Với sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm chính trị cao, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung 3 (khóa VIII), công tác cán bộ của huyện Hiệp Đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đảm bảo về số lượng và nâng dần về chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ khá chặt chẽ, toàn diện, động viên, khuyến khích cán bộ nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tinh thần tự phê bình và phê bình. Công tác ‎đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển và chính sách cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên được tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Nhờ vậy góp phần xây dựng được một đội ngũ CB, CC vững mạnh, có tính kế thừa và phát triển, chất lượng ngày càng nâng lên, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

So với đầu nhiệm kỳ 2005-2010, nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ cấp ủy huyện có trình độ chuyên môn đại học, chính trị cao cấp tăng đáng kể, đặc biệt đã có cán bộ đạt trình độ thạc sỹ; về tỷ lệ nữ cơ bản đảm bảo.


Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó phòng ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: 74 người, trong đó cán bộ nữ 20 người (chiếm 27,02%), cán bộ trẻ 7 người (chiếm 9,46%). So với năm 1997 (thời điểm ban hành NQ TW 3) và năm 2008 (thời điểm tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 3), trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị có chuyển biến rõ nét, cụ thể:


Tính riêng đối với cấp trưởng: 28 người, trong đó cán bộ nữ 03 người (10,31%), cán bộ trẻ 01 người (3,57%), trình độ chuyên môn trình độ đại học trở lên 27 người (96,43%), trình độ chính trị cao cấp 26 người (92,85%).

Đối với cấp ủy xã, thị trấn: 142 người. So với đầu nhiệm kỳ 2010-2015, chất lượng cấp ủy nâng lên rõ rệt:


Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 244 người, trong đó cán bộ nữ 100 người (40,98%), cán bộ trẻ 30 người (12,3%). So với năm 1997 và năm 2008, tỷ lệ cán bộ, công chức đạt 3 chuẩn tăng đáng kể, phần lớn cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên.


Tính riêng đối với cán bộ chủ chốt xã (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND): 64 người, trong đó cán bộ nữ 11 người (17,19%), cán bộ DTTS 07 người (10,94%), cán bộ trẻ 01 người (1,56%), trình độ học vấn THPT 64 người (100%), trình độ chuyên môn trung cấp trở lên 58 người (90,63%), trong đó đại học 33 người (51,56%), trình độ chính trị trung cấp trở lên 64 người (100%).

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, gần dân, sâu sát cơ sở, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất và năng lực, uy tín tương xứng với cương vị được giao, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị. Điều đáng tự hào thay, cũng chính từ chiếc nôi này, đã nuôi dưỡng và cung cấp cho tỉnh những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong những nhiệm kỳ vừa qua.

Có được những kết quả đáng phấn khởi trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban, ngành chức năng. Hai là, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong bàn bàn và quyết định các vấn đề về công tác cán bộ. Ba là các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của huyện phát huy tốt vai trò, chức năng trong tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của phần lớn đội ngũ CBCC từ huyện đến cơ sở, góp phần vào kết quả chung của toàn huyện.

Những mặt đạt được trong công tác cán bộ trên địa bàn huyện thời gian qua là hết sức đáng phấn khởi, tự hào; tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn yêu cầu công tác cán bộ cũng phải đáng được lưu tâm và xem xét. Đó là, công tác cán bộ nói chung và từng khâu của công tác cán bộ nói riêng của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở một vài nơi thiếu chặt chẽ, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nơi chưa thật sự phát huy, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Tỷ lệ trẻ trong quy hoạch ban thường vụ cấp ủy xã, thị trấn chưa đạt; nguồn quy hoạch cán bộ đoàn còn ít; một vài chức danh quy hoạch tính khả thi chưa cao. Công tác đào tạo sau đại học chưa nhiều. Bổ nhiệm, bố trí cán bộ vẫn còn một vài trường hợp chưa theo quy hoạch, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quy định… Trong quá trình quản lý, điều hành, một số cán bộ lãnh đạo cơ sở còn bị động, lúng túng, chưa thật sự năng động, sáng tạo; tính thống nhất trong nội bộ chưa cao…

Qua 20 năm triển khai thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc:

- Một là, phải thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong HTCT.

- Hai là, ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của cấp mình. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những phương hướng điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Ba là, nắm vững quy trình, quy định các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo theo một quy trình chặt chẽ và đồng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải thực hiện ngay từ khâu quy hoạch cán bộ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ phải kip thời, đúng lúc, đúng sở trường công tác nhằm phát huy năng lực cán bộ.

- Bốn là, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; đồng thời, có cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn.

- Năm là, phải thường xuyên giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cán bộ có đức, có tài tham gia vào các hoạt động lãnh đạo, quản lý; đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với những cán bộ có sai phạm, khuyết điểm.

- Sáu là, thường xuyên làm tốt công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu tổ chức chức cán bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

Điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình; tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn, gương mẫu thực hiện đạo đức công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị tổng kết 20 thực hiện Chiến lược cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)…là dịp để cán bộ, đảng viên huyện Hiệp Đức nhìn nhận, đánh giá lại một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; cùng nhau thảo luận, bàn bạc và tìm ra những giải pháp tối ưu để xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương ngày càng vững mạnh; tiếp tục hiến kế đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước, với Tỉnh ủy Quảng Nam về những vấn đề mang tính đột phá, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, trong đó có công tác tổ chức cán bộ nói riêng. Tin tưởng rằng với những quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong thời gian đến, công tác cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Hiệp Đức nói riêng ngày càng trưởng thành vững mạnh, đủ sức, đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả: Trần Thị Hằng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: